LOCATIE EN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER

Waarom is er voor deze plek gekozen?
De gemeente Noordoostpolder heeft gekozen voor het concentreren van windturbines op één plek zodat de turbines zo min mogelijk invloed hebben op het landschap. De Noordoostpolder is één van de beste locaties van Nederland, vanwege de ideale windcondities en de langgerekte landschappelijke lijnen waardoor een windpark goed kan worden ingepast in het landschap. Bovendien wonen er relatief weinig mensen in het gebied.

Waar staan de windturbines?
Parallel aan de dijken van de Noordoostpolder, te weten de Zuidermeerdijk, de Westermeerdijk en de Noordermeerdijk. Kaart 

Uit hoeveel windturbines bestaat Windpark Noordoostpolder?
Windpark Noordoostpolder bestaat uit 86 windturbines: 48 turbines in het water van Windpark Westermeerwind en 38 op het land van RWE en NOP Agrowind. Tijdens de realisatie van Windpark Noordoostpolder zijn 55 bestaande windturbines in de nabije omgeving van het Essent windpark verwijderd.

Hoeveel elektriciteit produceert Windpark Noordoostpolder?
Vanaf 2017 wekt het totale windpark met 429 MegaWatt ongeveer 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit jaarlijks opwekken. Dat is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van meer dan 400.000 huishoudens. Windpark Noordoostpolder levert daarmee een bijdrage van ongeveer 1,2% aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Nederland.

Wat merkt de omgeving van het windpark?
Windpark Westermeerwind ligt op 500 tot 1200 meter uit de kust en is zichtbaar voor de dichtbij gelegen woningen. Westermeerwind is onderdeel van Windpark Noordoostpolder en ligt in het IJsselmeer achter de windturbines die op de Westermeerdijk en Noordermeerdijk staan. De gemeente heeft bewust gekozen voor lijnopstelling langs de dijken in plaats van hier en daar een of meer windturbines en het open karakter van de Noordoostpolder daarmee juist behouden. In de Milieu Effect Rapportage is het effect op de omliggende omgeving nader onderzocht en is dit een geschikte locatie bevonden.

Wat zijn de effecten voor vogels en vleermuizen?
In het MER en voor de Natuurbeschermingswetvergunning voor het Windpark Noordoostpolder is uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van het windpark op vogels en vleermuizen. Hierbij is getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura2000 gebieden en de gunstige staat van instandhouding van soorten op grond van de flora en faunawet. De komst van het windpark brengt geen overschrijding van deze normen met zich mee. De effecten op vogels en andere soorten door windmolens zijn beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er een sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen, katten etc. eisen veel meer slachtoffers.

Veroorzaken de windturbines van Windpark Westermeerwind hoorbaar geluid en slagschaduw?
De windturbines van Windpark Westermeerwind staan op 500 tot 1200 meter uit de kust ter hoogte van de Wester- en Noordermeerdijk rondom de Noordoostpolder. De afstand tot bebouwing is minimaal 1.200 meter. De windturbines veroorzaken geen slagschaduw (bewegende schaduw als de zon op de rotorbladen schijnt) op de bebouwing. Voor windturbinegeluid ligt de grens in Nederland op 47dB overdag en 41dB ’s nachts. De windturbines van Windpark Westermeerwind liggen echter in het IJsselmeer en te ver van bebouwing af om binnen hoorbaar te zijn.