EFFECT WINDENERGIE OP WAARDEDALING EN PLANSCHADE

Hoe zit het met WOZ-waarde van woningen nabij windturbines?
De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt de waardebepaling van onroerende zaken in Nederland. De gemeente bepaalt een WOZ-waarde voor een onroerende zaak. De WOZ-waarde wordt o.a. gebruikt voor de onroerendezaakbelasting (OZB).
De WOZ-waarde is een indicatie voor de verkoopwaarde ten tijde van de waardevaststelling. Als er een lagere WOZ-waarde wordt vastgesteld, betekent dit een lagere belastinggrondslag. Inwoners hebben er enerzijds belang bij de WOZ-waarde zo laag mogelijk te laten vaststellen omdat deze de hoogte van de OZB bepaalt. Aan de andere kant kan bij de verkoop van een woning een lagere WOZ-waarde leiden tot een lagere verkoopprijs. Inwoners kunnen bij de gemeente aanvoeren dat er veranderingen in de omgeving hebben plaatsgevonden.

Rechterlijke uitspraken:
Van aanpassing van de WOZ-waarde in de nabijheid van windturbines zijn op zich weinig gevallen bekend: er zijn 19 gerechtelijke uitspraken gedaan in de periode van 2003 tot 2012. In 12 van deze gevallen vond een prijsaanpassing plaats. Uit het onderzoek blijkt dat er daarbij geen sprake is van een onderbouwing. De rechter vond het aannemelijk dat er sprake kon zijn van waardedaling. Slechts op één locatie is naar verkoopcijfers van woningen gekeken. Hier bleek geen aantoonbaar effect te zijn van de windturbines op de waarde van de woning in vergelijking met de waarde bij transacties van andere woningen in de regio. De WOZ-waarde is daar niet bijgesteld. Bron: RVO

Moet een gemeente bij het vaststellen van de WOZ rekening houden met (plannen voor de plaatsing van) windturbines?
Sinds 2002 zijn hierover verschillende uitspraken gedaan door rechtbanken en gerechtshoven. Een gemeente moet bij het vaststellen van de WOZ analyseren of de (mogelijke) plaatsing van windturbines een waardedrukkend effect heeft. Als het geluid binnen de norm blijft en er geen sprake is van slagschaduw, dan is dit geen reden voor een verlaging van de WOZ. Ook moet de gemeente analyseren of er sprake is van visuele hinder en of dit reden is voor verlaging van de WOZ. Dit kan aan de hand van de waarde van vergelijkbare woningen, waarbij ook een windturbine in de nabije omgeving staat. Kortom: Een gemeente moet haar WOZ-taxatie voor woningen in de buurt van (nog te plaatsen) windturbines goed onderbouwen.
Meer informatie WOZ-waarde en windturbines: “Vergelijk! Een analyse van jurisprudentie over WOZ-waarde in relatie tot objecten in de nabijheid van windturbines

Dalen woningen in waarde ten gevolge van de plaatsing van windturbines?
Uit diverse internationale studies blijken verschillende resultaten. Soms is er een lagere verkoopwaarde van woningen nabij een windpark of alleen een tijdelijke waardedaling zolang er protesten zijn en soms is er nauwelijks effect. Windpark Westermeerwind ligt in het IJsselmeer en is alleen goed te zien als je op de dijk wandelt. Vanuit de nabijgelegen woningen is het zicht op Windpark Westermeerwind beperkt en is er geen sprake van slagschaduw of geluidsoverlast. Een lagere woningwaarde zal daarom vooral samenhangen met de algemene ontwikkelingen op de woningmarkt. Of Windpark Westermeerwind hier nog een extra effect heeft, kan worden onderzocht in een traject voor vaststelling van planschade.

Hoe zit het met planschade?
Veranderingen in de omgeving kunnen van invloed zijn op de waarde van de woning. Denk aan nieuwbouw of een gewijzigd bestemmingsplan of de bouw van windturbine(s). Wanneer woningeigenaren vermoeden dat de komst van windturbines tot een lagere verkoopwaarde leidt, kunnen zij bij de gemeente een procedure voor planschade starten. Bij het bepalen van planschade vergelijkt men de situaties voor en na de wijziging van het bestemmingsplan. Daarbij wordt het verschil tussen de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden in de oude en nieuwe situatie berekend. Bron: RVO