ECOLOGIE

stenen-strekdam
De luwte van de stenen strekdam biedt een rustplaats voor vogels en de dam zelf bevordert een veilige situatie. (Bron: Arcadis)

In het Plan MER, voor de Natuurbeschermingswetvergunning en de Flora en Faunawet-ontheffing voor Windpark Noordoostpolder (waar Windpark Westermeerwind een onderdeel van is) is uitvoering onderzoek gedaan naar de effecten van het windpark op vogels en vleermuizen. Hierbij is getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura2000 gebieden en de gunstige staat van instandhouding van soorten op grond van de flora en faunawet.

De komst van het windpark brengt geen overschrijding van deze normen met zich mee. De effecten op vogels en andere soorten door windmolens zijn beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er een sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen, katten etc. eisen veel meer slachtoffers.

Ecologische monitoring
Als onderdeel van de vergunningen moeten eventuele effecten op vogels en vleermuizen gemonitord worden. Dit doen we o.a. door vogeltellingen te laten uitvoeren.

Stenen dam biedt rustplaats voor vogels en vergroot de veiligheid
Windpark Westermeerwind heeft een stenen strekdam aangelegd. Hierdoor ontstaat er tussen het windpark en de Noordermeerdijk een ondiep en luw gebied van maar liefst 22ha. Dit luwtegebied is een aantrekkelijk fourageergebied voor futen. Ook worden er aalscholvers waargenomen. De stenen strekdam dient als scheepvaartveiligheidsvoorziening. Schepen kunnen nu niet de bocht afsnijden en achter de turbines langs varen, maar zullen de vaargeul nemen.