Financiering Windpark Westermeerwind afgerond

Categoriën:
test

20140725 Logo's persbericht.jpg
Siemens bouwt grootste nearshore windpark van Nederland

Financiering Windpark Westermeerwind afgerond

Amsterdam / Emmeloord – 25 juli 2014 – Een groep van banken onder leiding van ING en Rabobank als structuring banks treedt op als financiers van Windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder. Naast ING en Rabobank zijn ook de ASN Bank en Triodos Bank betrokken en garandeert de Deense exportkredietmaatschappij EKF een deel van de financiering. De financieringscontracten zijn gisteren in Amsterdam getekend. Met de financiering is een bedrag gemoeid van ongeveer EUR 320m. Directeur Anne de Groot van Westermeerwind: ‘’ Wij zijn blij samen met Nederlandse banken, het Deense EKF , Siemens en Eneco deze belangrijke mijlpaal te bereiken. Dankzij het doorzettings- en uithoudingsvermogen van de initiatiefnemers kan nu 18 jaar nadat het plan ontstond het grootste nearshore windpark van Nederland gebouwd gaan worden’.

Siemens zal het grootste nearshore windpark van Nederland bouwen op basis van een turn key contract en het windpark onderhouden voor een periode van minimaal vijftien jaar. Verschillende Nederlandse bedrijven zullen als onderaannemer meewerken aan het project, waaronder Ballast Nedam en Mammoet voor de funderingen en de installatie van de windmolens en VSMC (Visser & Smit Marine Contracting) voor de bekabeling naar het transformatorstation. Energiebedrijf Eneco gaat vijftien jaar lang de stroom van het windpark afnemen. De eerste stroom zal eind 2015 geleverd worden. Ventolines, die ook de ontwikkelingsfase sinds 2007 heeft begeleid , verzorgt het project management tijdens de bouw en operationele fase namens de initiatiefnemers.

Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het zal bestaan uit 48 windturbines van 3 MW – verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de Noordermeerdijk – en een transformatorstation op het land. De totale investering is ruim 400 miljoen euro.

Het windpark levert jaarlijks ruim 500 GWh duurzame stroom, vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens. Windpark Westermeerwind is het nearshore deel van Windpark Noordoostpolder.[1]

Vertrouwen van banken
Het consortium van banken dat Westermeerwind financiert, heeft vol vertrouwen in het innovatieve windpark. ING, de Rabobank, de ASN Bank, Triodos Bank en EKF hebben dan ook graag bijgedragen aan de financiering van het windpark. ‘Door goede samenwerking met de lokale overheid, de inzet van een gerenommeerde bouwer als Siemens en het langdurig stroomafnamecontract met Eneco, ligt Westermeerwind goed op koers. Daarnaast draagt het windpark substantieel bij aan de energiedoelstellingen van de Nederlandse regering.’

Start bouw na zomer
De bouw van het windpark vangt direct na de zomervakantie aan met de aanleg van het transformatorstation nabij de Westermeerdijk en de voorbereidingen voor het kabeltracé op land. Vanaf maart 2015 starten de werkzaamheden op het water met het plaatsen van de funderingen en de installatie en de inbedrijfname van de windmolens. De eerste windmolens zullen naar verwachting al eind 2015 duurzame stroom gaan leveren. Het gehele windpark van 48 molens wordt opgeleverd in maart 2016. Na de oplevering wordt het windpark nog minimaal vijftien jaar lang door Siemens onderhouden.

Extra werkgelegenheid en bedrijvigheid
‘’Het Westermeerwind project levert tijdens de bouwfase zo’n 150 extra banen in de regio op en daarna gedurende vijftien jaar werkgelegenheid voor zo’n 30 technici en andere vaklieden’ aldus Bernard Fortuyn, lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland. Siemens en haar onderaannemers Ballast Nedam, Mammoet en VSMCzullen zo veel mogelijk lokale bedrijven bij de bouw en het onderhoud van het windpark betrekken. Met het oog daarop zijn in 2011 en in 2014 bedrijvendagen georganiseerd. Lokale bedrijven dragen onder meer bij aan grondverzet, transport, vervoer over water, beveiliging, catering en logies.

Participatie omwonenden
Windpark Westermeerwind wordt tot stand gebracht door projectontwikkelaar Westermeerwind B.V. Deze onderneming werd in 1996 opgericht om op een van de meest windrijke locaties van Nederland een nearshore windpark te realiseren. De oprichters van Westermeerwind B.V. zijn twee agrariërs en windpioniers uit Creil. Het was hun beider ambitie met Windpark Westermeerwind een windpark ‘voor en door de polder’ te ontwikkelen.
Inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen straks financieel deelnemen in het windpark. Zij kunnen zowel certificaten van aandelen als obligaties van het windpark verwerven. De aanbieding van de aandelen en obligaties geschiedt ongeveer een jaar na het gereedkomen van het windpark in 2016. Dat betekent dat participanten uit de polder geen financiële risico’s lopen tijdens de bouw van het nog aan te leggen windpark.

[1] Windpark Noordoostpolder omvatdrie afzonderlijke windparken met in totaal 86 windmolens in het water en op het land. Naast Windpark Westermeerwind [ 144 MW ] zijn dat NOP Agrowind [ 195 MW ] en RWE Essent [30 MW].
Zie: www.windparknoordoostpolder.nl

Funding for Wind Farm Westermeerwind finalised

Categoriën:
test

20140725 Logo's persbericht.jpg


Siemens builds largest near-shore wind farm of the Netherlands

Funding for Wind Farm Westermeerwind finalised

Amsterdam / Emmeloord – 25 July 2014 – A consortium of banks headed by ING and Rabobank as structuring banks will be funding Wind Farm Westermeerwind in Noordoostpolder. In addition to ING and Rabobank , ASN Bank and Triodos Bank are also providing funds, part of which is guaranteed by EKF, Denmark’s export credit agency. The financing agreements were signed in Amsterdam yesterday. The total funding involves a sum of approximately EUR 320m. Managing Director Anne de Groot of Westermeerwind: “We are happy to reach this milestone together with the Dutch banks, Danish EKF, Siemens and Eneco. Thanks to the persistence and dedication of the initiators of this windfarm, now, after 18 years after plans were devised, Holland’s largest near-shore windfarm can be build’.

Siemens will develop the largest near-shore wind farm in the Netherlands based on a turnkey agreement and will operate the wind farm for a minimum term of fifteen years. Several Dutch companies will contribute to the project as subcontractors, including Ballast Nedam and Mammoet for foundations and installation of the windmills, and VSMC (Visser & Smit Marine Contracting) for the cabling to the electrical substation. Energy company Eneco will purchase electricity from the wind farm for fifteen years, and supply is due to start towards the end of 2015. Ventolines, who since 2007 managed the development stage, will also be responsible for project management during the construction and asset management stage on behalf of the initiators of the project.

Wind farm Westermeerwind will be constructed in the IJsselmeer waters along the Noordoostpolder dikes. The farm is to comprise 48 wind turbines of 3 MW each – forming two rows along Westermeerdijk and one row along Noordermeerdijk – plus an electricalsubstation on land. Total investment will be over EUR 400m. The wind farm will produce well over 500 GWh of sustainable electricity, enough to supply 160,000 households. Wind Farm Westermeerwind is the near-shore part of Wind Farm Noordoostpolder.[1]

Banks have confidence
The consortium of banks that is funding Westermeerwind has great confidence in the innovative wind farm and are pleased to have contributed: ‘The close working relationship with local authorities, the engagement of renowned construction company Siemens, and the long-term contract for the purchase of electricity concluded with Eneco, means that Westermeerwind is well on track. The wind farm contributes substantially to the energy-saving targets set by the Dutch government.’

Construction to start after summer holidays
Work will start immediately after the summer holidays with the construction of the electrical substation near Westermeerdijk and preparations for the cable routing on land representing the 1st phase. Work on the water will commence in March 2015 with placing foundations, installing the wind turbines and putting them into operation. The first turbines are expected to supply energy as early as late 2015. The entire wind farm, consisting of 48 turbines, will be completed in March 2016. After its completion, the wind farm will be maintained by Siemens for at least fifteen years.

Extra jobs and economic activity
‘During construction, the Westermeerwind project will create some 150 additional jobs in the region and in the fifteen years following, employment for approximately 30 technical engineers and other skilled staff will be ensured’, says Bernard Fortuyn, member of the Board of Management of Siemens Nederland. Siemens and its subcontractors Ballast Nedam, Mammoet and VSMC are planning to engage as many local companies as possible for the construction and maintenance of the wind farm, and in this respect an number of company information days were organised in 2011 and 2014. Local companies are involved in, inter alia, earthworks, transport by land, transport by water, security, catering and accommodation.

Participation of local residents
Wind Farm Westermeerwind is developed by property developer Westermeerwind B.V. This company was established in 1996 to realise a near-shore wind farm on one of the windiest locations in the Netherlands. Its incorporators are two farmers from Creil who have been frontrunners in the wind energy industry. Their ambition was to develop Wind Farm Westermeerwind as a wind farm ‘for and by the polder’.

Residents of Noordoostpolder, Urk and Lemsterland will be offered the opportunity to financially participate in the wind farm through the acquisition of shares and/or bonds. These will be offered approximately one year after completion of the wind farm in 2016. As a result, polder participants will run no financial risk during construction of the wind farm.

[1]Wind Farm Noordoostpolder consists of three separate wind farms totalling 86 wind turbines on water and on land, i.e. Windpark Westermeerwind [ 144 MW ], NOP Agrowind [ 195 MW ] and RWE Essent [30 MW].
See: www.windparknoordoostpolder.nl

 

Eneco vaste afnemer stroom Windpark Westermeerwind

Categoriën:
test

Westermeerwind

Eneco vaste afnemer stroom

Windpark Westermeerwind

Emmeloord / Rotterdam – 25 juli 2014 – Windpark Westermeerwind en energiebedrijf Eneco tekenden gisteren een langlopend afnamecontract voor duurzame stroom. Het houdt in dat Eneco over een periode van 15 jaar alle elektriciteit gaat afnemen van het grootste near shore windpark van Nederland. Westermeerwind verzekert zich daarmee van een duurzame afnemer en Eneco kan daarmee meer klanten voorzien van stroom die wordt opgewekt door windmolens.

Windpark Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder en zal bestaan uit 48 windmolens van 3 MegaWatt elk. Het windpark wekt als het gereed is medio 2016 windstroom op vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 160.000 huishoudens. Inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen straks deelnemen in het windpark door de aankoop van aandelen of obligaties.

Westermeerwind is onderdeel van Windpark Noordoostpolder, dat in Nederland het grootste windpark op land wordt. Eerder sloot Eneco een vergelijkbaar akkoord met NOP Agrowind, een ander onderdeel van Windpark Noordoostpolder. Inclusief de vandaag gesloten overeenkomst met Westermeerwind B.V. neemt Eneco straks windstroom af van in totaal 74 van de 86 windmolens van Windpark Noordoostpolder. De 74 molens hebben een gezamenlijke capaciteit van 339 MegaWatt en zijn goed voor groene stroom vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 340.000* huishoudens. De overige 12 windmolens binnen Windpark Noordoostpolder zijn van RWE/Essent.

De overeenkomst met Westermeerwind is één van de grootste stroomafnamecontracten – ook wel Power Purchase Agreements (PPA’s) genoemd – met een windpark uit de geschiedenis van Eneco. Met de overeenkomst neemt het gecontracteerd windvermogen van Eneco met 144 MegaWatt toe. Ventolines, allround dienstverlener in de windenergiemarkt, heeft het contract namens Westermeerwind onderhandeld.

Eneco sluit niet alleen langlopende stroomafnamecontracten af met windparken, maar investeert ook zelf in windparken. Ruim 500 MegaWatt van Eneco’s gecontracteerde vermogen bestaat uit windvermogen dat in bezit is van Eneco, de rest bestaat uit stroomafnamecontracten.

*geschatte opbrengst: ruim 500 Gigawattuur voor Westermeerwind en 600 Gigawattuur voor NOP Agrowind.