OBLIGATIES EN AANDELEN

In 2002 werd in een convenant vastgelegd, dat aan diverse groepen in de polder de mogelijkheid zal worden geboden te participeren in Windpark Westermeerwind. In het bijzonder werd participatie voorzien voor agrariërs, burgers en een specifieke groep inwoners die zelf kleinschalige windprojecten hadden willen ontwikkelen, maar die plannen vanwege het gemeentelijk beleid voor lijnopstellingen niet konden realiseren.

Uit breed onderzoek in 2013 bleek dat 60% van de geïnteresseerde huishoudens in de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland liever investeert op een minder risicovolle manier, namelijk in een obligatie in plaats van een aandeel. Om zoveel mogelijk inwoners en agrariërs de kans te geven deel te nemen in het windpark zal Westermeerwind zowel obligaties als aandelen uitgeven, wat uniek is voor een windpark. Deelneming in het windpark wordt mogelijk via een aandelenfonds en een obligatiefonds. Het aandelenfonds geeft participaties uit en houdt zelf aandelen aan van Westermeerwind B.V.

Zodra er meer bekend is over de aanbieding en als er ingeschreven kan worden op de aandelen en obligaties, zal dat o.a. via deze website bekend gemaakt worden. Als u interesse heeft in de participatiemogelijkheden, kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen naar info@westermeerwind.nl. We zullen u dan informeren.

Inschrijving obligaties en aandelen
Deelname in Windpark Westermeerwind zal naar verwachting worden aangeboden in 2018, ongeveer anderhalf jaar na het gereedkomen van het windpark. Dat betekent dat participanten geen financiële risico’s lopen tijdens de bouw van het nog aan te leggen windpark.

De aanbieding van aandelen en obligaties gebeurt volgens de wettelijke regels. Hierbij past de publicatie van een uitvoerig Prospectus. Het Prospectus is een zorgvuldig samengesteld document, waarin Westermeerwind B.V. alle informatie opneemt, die voor potentiële participanten nodig is om te besluiten over eventuele participatie.

Productie en heien van 48 funderingspalen
Het bovenstaande betreft nog geen aanbieding voor een financieel product.
Rechten kunnen pas ontleend worden aan het nog op te stellen prospectus, welke de aanbieding zal bevatten.